top of page

ເດັກນ້ອຍຊ່ວຍໃນການຕີເຂົ້າ

ສະຖານທີ່ : ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ປີ : ເດືອນ ພະຈິກ 2007

 

Children Help with the Threshing

Place:Savannakhet

Year : November 2007ນີ້ແມ່ນພາບໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຣາໄດ້ເຫັນໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປີ 2007.

ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວເຂົ້າແລ້ວ, ໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວແມ່ນກໍາລັງຕີເຂົ້າ.ເຄື່ອງມືທີ່ລຽບງ່າຍແມ່ນໄດ້ເຮັດມາຈາກເຊືອກທີ່ມີເຊືອກມັດຢູ່ລະຫວ່າງສອງດ້າມຈັບສັ້ນ. ເຊືອກລະຫວ່າງດ້າມຈັບໄດ້ຖືກເອົາມາມັດລໍາຕົ້ນເຂົ້າຮອບໜຶ່ງ, ເຊິ່ງຖືກຟາດລົງໃສ່ພື້ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເປືອກຫຼົ່ນອອກ. ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍກໍຈິງຈັງກັບການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກນີ້. ເດັກຊາຍອາຍຸປະມານເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍໄດ້ເຮັດວຽກໜັກ ຄືກັບຜູ້ໃຫຍ່.

ໃນປີຕໍ່ມາພວກເຣາໄດ້ເຫັນ ຈັກຕີເຂົ້າ. ວິທີການເຮັດຕ່າງໆ ໃນປີ 2007 ແມ່ນເປັນວຽກທີ່ໃຊ້ແຮງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍໜັກ, ສະນັ້ນວິທີການນີ້ເຫັນໄດ້ໜ້ອຍລົງທຸກມື້ນີ້.


 

This is a scene I saw while traveling in Savannakhet in 2007.

After the rice harvest, the whole family was threshing rice. The simple tool was made from a piece of string strung between two short poles. The string between the poles is wrapped once around a bundle of rice stems, which are struck on the ground to remove the unhulled rice. Even the small children were serious about helping out with the work. Boys of about junior high school age were working as hard as the adults.

The next year I saw a mechanical thresher. The way things were done in 2007 was hard physical work, so this is seen less and less these days. 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page