top of page

ຕາຝັ່ງແຄມຂອງເຈື່ອນ

ສະຖານທີ່ : ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ປີ : 2007

 

Collapse of the Mekong Riverbank

Place:Bokaeo

Year : 2007ແຂວງບໍ່ແກ້ວເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ແມ່ນໍ້າຂອງໄຫຼຜ່ານ. ມີການກ່າວວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ການເຊາະເຈື່ອນຂອງແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນຮ້າຍແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄາດວ່າອັນນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າປະລິມານຂອງຕະກອນທີ່ໄຫຼລົງມາໄດ້ຫຼຸດລົງແລະການເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນໍ້ານັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫຼາຍບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວ. ເນື້ອທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່ບ່ອນທີ່ເຄີຍປູກສາລີຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າກໍ່ຖືກນໍ້າເຊາະເຈື່ອນເຊັ່ນກັນ. ປະຊາຊົນກັງວົນວ່າອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ.


 

Bokaeo Province is one of the provinces the Mekong River runs through. It is said that since dam construction began in China, riverbank erosion has become more serious. It is thought that this is because the amount of sediment flowing down has decreased and the rise and fall in the water level has become more intense. Several villages have already been affected. Large areas of land where corn used to be grown on the riverside has also been washed away. There were concerns that this could affect even residential areas.

 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page