top of page

ອາຫານປະເພດປາ

ສະຖານທີ່ : ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ

ປີ : 2008, 2014, 2015

 

Fish Cuisine

Place:Khong District, Champasak

Year : 2008, 2014, 2015
ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນກໍາປູເຈຍ, ຄວາມກວ້າງຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຂະຫຍາຍອອກໄປເປັນພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ. ເຂດ ສີພັນດອນ ໃນເມືອງໂຂງແມ່ນເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງໝູ່ເກາະຫຼາຍແຫ່ງໃນແມ່ນໍ້າຂອງ, ບ່ອນທີ່ແມ່ນໍ້າຂອງສາຍຫຼັກແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຊ່ອງທາງ. ຢູ່ເທິງເກາະໃຫຍ່ຍັງມີໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ, ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍການກະສິກໍາແລະ ການຫາປາ.

ຊາວບ້ານບໍ່ຄ່ອຍກິນຊີ້ນ, ແຕ່ບໍລິໂພກປາຫຼາຍຊະນິດໃນແຕ່ລະມື້. ສຳລັບປາໃຫຍ່, ຊີ້ນປາຝັກເຮັດລາບ ຫຼື ປີ້ງ, ສ່ວນຫົວ ແລະ ກະດູກ ແມ່ນເອົາໃສ່ແກງ. ປານ້ອຍກໍ່ເອົາມາປີ້ງ ຫຼື ເອົາໃສ່ແກງຄືກັນ (1-6). ຢູ່ດອນຄອນໃນປີ 2008, ຜວກເຣາໄດ້ເຫັນຜູ້ຍິງເອົາແຕ່ເຄື່ອງໃນປາທີ່ເອີ້ນວ່າ ປາຫວ້າ ມາເຮັດ ໝົກ. ນີ້ເປັນອາຫານທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຮັດແຕ່ເວລາປາສົດ ແລະ ໃນລະດູແລ້ງ, ເມື່ອປາກິນໄຄຫຼາຍ (7, 8, 9, 10). ເຄື່ອງໃນຂອງປາຢູ່ໃນຮູບທີ 11 (ເອີ້ນວ່າ ປາເພີຍ ຢູ່ຈໍາປາສັກ) ແມ່ນນໍາມາປຸງແຕ່ງເຊັ່ນກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ຜັກສົດປູກຢູ່ໃນທົ່ງນາ ກິນກັບປາ (14-18), ແລະ ຍັງກິນກັບຜັກປ່າທີ່ເກີດຕາມຫາດຊາຍ (12, 13). ຜັກເວງ, ເປັນຫຍ້າທີ່ເກີດຢູ່ໃນທົ່ງນາ, ກໍ່ສາມາດກິນໄດ້ (14, 19). ພືດປ່າຊະນິດນີ້ໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດໃຫ້ເປັນພືດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນໂດຍກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ບ່ອນທີ່ການພັດທະນາມີຄວາມກ້າວໜ້າ. ພືດຕະກຸນດຽວກັບຂີງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອື່ນໆ ທີ່ເກັບມາຈາກປ່ານ້ອຍໆຢູ່ເທິງເກາະກໍ່ໄດ້ນໍາມາໃຊ້ເຊັ່ນກັນ (20, 21). ຊາວບ້ານຍັງເຮັດອາຫານດອງຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ (6, 22). ນອກຈາກການດອງກັບເກືອແລ້ວ, ເຣດ ເຄ້ມໝາກນັດ, ອາຫານດອງໃສ່ໝາກນັດ (23) ແລະ ເກືອ, ແມ່ນອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດນີ້.

 

Near the Cambodian border, the width of the Mekong River expands to cover a large area. The Siphandone area in Khong district, is home to several islands in the Mekong River, where the mainstream of the river is split into several channels. On large islands there are also villages, where people have lived a half-farming, half-fishing lifestyle.

The villagers rarely eat meat, but consume a variety of fish every day. For big fish, the fish meat is ground into larp or grilled, and the head and bones are put into soups. Small fish are also grilled or put into soups (1-6).

On Khone Island in 2008, I saw a woman taking out only the internal organs of a fish called paawa to make a dish called mok. This is local cuisine that is served only when it is fresh and during the dry season, when the fish eat a lot of algae (7, 8, 9, 10). Similarly, the innards of the fish in photo 11 (called paa phiya in Champasak) are also cooked.

While fresh vegetables grown in the fields accompany the fish in many cases (14-18), the fish are also eaten with wild plants that grow on sandbars (12, 13). Phak weang, a weed that grows in paddy fields, is also edible (14, 19). This wild plant has been designated an endangered species by the Ministry of the Environment in Japan, where development is advanced. Ginger-related plants and other non-timber forest products harvested from a small forest on the island are also used (20, 21). Villagers also make extensive use of fermented foods (6, 22). In addition to pickling with salt, khem mak nat, a food pickled in pineapple (23) and salt, is also a dish unique to this area.
 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page