top of page

ເຄື່ອງມືຫາປາ:ຈັ່ນ

ປີ : ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (2003), ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ (2005), ແຂວງ ຈໍາປາສັກ (2009)

 

Fishing Gear: Jun

Year : Vientiane (2003), Savannakhet (2005), Champasak (2009)ຈັ່ນແມ່ນເຄື່ອງມືຫາປາຊະນິດ ໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປໃນເຂດພາກໃຕ້ - ພາກກາງຂອງລາວ, ແຕ່ຊາວບ້ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ຶຶອງມືນີ້ແລ້ວ. ຮົ້ວໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນທິດທາງ ແລະ ຈັບປາໃນບ່ອນ ທີ່ມີກະແສນໍ້າແຮງ. ເມື່ອປາສໍາຜັດກັບສາຍເຊືອກໄນລອນທີ່ມັດຢູ່ພາຍໃນກັບດັກ, ຂໍທີ່ເກາະຢູ່ຈະລຸດອອກ, ເຮັດໃຫ້ຝາອັດລົງມາຕັນທາງເຂົ້າ.

ຈັ່ນ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນປີ 2003 (1, 2). ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕໍ່ມາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະ ແລະ ທາງຍ່າງ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຫາປາສູນຫາຍໄປ. ຈົນມາຮອດປະມານປີ 2010, ຈັ່ນ ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ (3, 4), ແຕ່ວັດສະດຸທີ່ນໍາໃຊ້ແມ່ນຕາໜ່າງໄນລອນແທນທີ່ຈະແມ່ນໄມ້ໄຜ່ (5).ໃນການຕັ້ງ, ຈັ່ນ ເຈົ້າຕ້ອງມີປະສົບການ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ບ່ອນທີ່ປາຈະຜ່ານ. ພື້ນທີ່ຫາປາບາງບ່ອນຊາວບ້ານຍັງມີສິດໃນການຫາປາຕາມປະເພນີ, ເຊິ່ງໄດ້ສືບທອດໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.

 

The jun was a kind of fishing gear seen commonly in the south-central part of Laos, but is probably no longer used. Fences are set up to guide and catch fish in areas with strong currents. When a fish touches a nylon cord tied inside the trap, a hook is released, allowing a flap to fall over the entrance.

Jun were being used in the Mekong River in Vientiane in 2003 (1, 2). Vientiane’s Mekong riverbanks were later remodeled into parks and promenades, and fishing grounds were lost. Up until around 2010, jun were still being used in Savannakhet and Champasack (3, 4), but the materials used were increasingly nylon netting rather than bamboo (5). To set up a jun, you need experience and have to know where the fish are likely to pass. Some fishing grounds also had customary fishing rights, which were passed on to children.

 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page