top of page

ເຄື່ອງມືຫາປາ: ສ້ອນ

ສະຖານທີ່ : ເມືອງ ຄອນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ປີ : 2008, 2011

 

Fishing Gear: Sorn

Place:Khone District, Champasak

Year : 2008, 2011
ສ້ອນ ແມ່ນເຄື່ອງມືຫາປາຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຕັກເອົາປາທີ່ລອຍທວນແມ່ນໍ້າຂອງໃນລະດູແລ້ງ. ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2008, ສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງໃນເຂດສີພັນດອນ, ເອີ້ນວ່າ ຮູສະໂຮງ, ມີໄມ້ກ່າຍກັນອອກໄປສູ່ກາງແມ່ນໍ້າເພື່ອການນໍາໃຊ້ ສ້ອນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານີ້, ນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນຈະໃສຫຼາຍ ແລະ ສາມາດເຫັນປາລອຍຢູ່ໃນນໍ້າໄດ້. ຊາວບ້ານຫາປານ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ ປາແຕບ ແລະ ປາສ້ອຍ. ນອກຈາກຈະກິນສົດແລ້ວ, ປາດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດເປັນປາແຫ້ງຂາຍໃຫ້ກັບເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງ.

 

The sorn is a kind of fishing gear used to scoop up fish that run upstream in the Mekong River in the dry season. In February 2008, a branch of the Mekong River in Siphandone, called the Hoo Sahong, had a kind of pier that went out into the middle of the river for using the sorn. During this period, the water of the Mekong River is very clear, and it is possible to see fish swimming in the water. Small fish called paatep and paasoi were being caught. As well as being eaten as they are, the fish were also being sold as dried fish to neighboring areas. 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page