top of page

ຮູສະໂຮງ ໃນລະດູແລ້ງ

ສະຖານທີ່ : ເມືອງໂຂງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ປີ : 2008

 

Hoo Sahong in the Dry Season

Place:Khong District, Champasak

Year:2008
ຢູ່ໃນເຂດ ສີພັນດອນ, ຄວາມກ້ວາງຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ມີເກາະໃຫຍ່ແລະນ້ອຍ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ. ຮູ ແມ່ນຄຳສັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ໝາຍເຖິງຊ່ອງທາງນ້ຳຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ. ໃນ 17 ຮູ ທີ່ມີຢູ່, ຮູສະໂຮງ ແຫ່ງດຽວທີ່ບໍ່ມີຕາດໃຫຍ່. ດ້ວຍເຫດນີ້, ປາປະເພດຕ່າງໆ ຈຶ່ງຜ່ານຊ່ອງທາງນີ້ໄດ້ຕະຫຼອດປີແລະ ມີການຫາປາຫຼາຍ. ໃນລະດູຝົນ, ໂຄງສ້າງການຫາປາຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຮູ້ກັນດີແມ່ນ ລີ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນບ່ອນທີ່ກະແສນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າໄຫຼແຮງ. ໃນລະດູການຫາປາ, ຊາວບ້ານຫາປາໃນຂະນະທີ່ຕັ້ງແຄັມຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າ.

ປະຈຸບັນນີ້, ເຂື່ອນດອນສະໂຮງໄດ້ສ້າງຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ພາບແບບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີໃຫ້ໄດ້ເຫັນອີກຕໍ່ໄປ.

 

In the Siphandone region, the width of the Mekong River expands and there are numerous large and small islands in the river. Hoo is a local word that refers to the channels of the Mekong River. Of the 17 major channels that are said to exist, the Hoo Sahong alone has no large rapids. Because of this, various kinds of fish pass through this channel all year round and fishing is very active in the channel. In the rainy season, large fishing structures known as li are set up in the turbulent flow of the river. In the fishing season, villagers catch fish while camping on the riverbank.

Now, the Don Sahong Dam has been constructed here and this scenery can no longer be seen.


 
 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page