top of page

ເຫຼົ້າໄຫ

ສະຖານທີ່ : ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ (ພູພຽງບໍລະເວນ)

ປີ : 2012

 

Jug Wine

Place:Pakson District, Champasak (Boloven Plateau)

Year : 2012
ຊົນເຜົ່າມອນ-ຂະແມເຮັດເຫຼົ້າໃສ່ໄຫໂດຍການໝັກເມັດເຂົ້າ, ເມື່ອມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫຼົ້າໄຫໄດ້ເອົາມາແຈກໃຫ້ທຸກຄົນຢ່າງບໍ່ຈໍາກັດ. ໃນມື້ນັ້ນ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງເດັກຍິງບາງປະເພດ, ຊາວບ້ານໄດ້ນັ່ງອ້ອມເຫຼົ້າໄຫໃນຂະນະທີ່ດື່ມມັນ. ແປ້ງເຫຼົ້າແຫ້ງເພື່ອເຮັດເຫຼົ້າໄຫແມ່ນໄດ້ເຫັນຢູ່ໃກ້ໆ. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າມີການໃຊ້ເຊື້ອແບັກທີເຣຍຢູ່ເທິງໃບໄມ້, ແຕ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າມັນເປັນຕົ້ນໄມ້ຊະນິດໃດ. ໄຫເປົ່າທີ່ເຫຼົ້າໄດ້ດື່ມໝົດແລ້ວກໍ່ມີໃຫ້ໄດ້ເຫັນຢູ່ຕາມບ້ານ.

 

The Mon-Khmer ethnic group makes wine in jugs by fermenting seed rice as it is, passing it around generously when there is a celebration. On this day, some kind of girls’ celebration, the villagers sat around the jug wine while drinking it. Dried rice malt for making the wine was seen nearby. I heard that bacteria on a tree leaf was used, but it was not possible to identify which tree it was. Empty jugs whose contents had been drunk were also seen around the village.


 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page