top of page

ຫຼຸມປາ

ສະຖານທີ່ : ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື

ປີ : 2012-2013

 

Lum Pa

Place:Samakhisay District, Attapeu

Year : 2012-2013
ດຽວນີ້ຊາວໂອຍປູກເຂົ້າຢູ່ໃນນາ (1),ແຕ່ກ່ອນເຂົາເຈົ້າເຄີຍເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ. ເຂົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າມີຮູບຊົງກົມເປັນເອກະລັກ (2).ໃນເວລານັ້ນ, ຊາວບ້ານໄດ້ໃຊ້ຜ້າຢາງປູ, ແຕ່ວ່າສາດໃຫຍ່ທີ່ສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອຕາກເຂົ້າເປືອກໃຫ້ແຫ້ງ (3).

ຫຼຸມປາແມ່ນວິທີການລ້ຽງປາທີ່ຄົນໂອຍເລີ່ມເຮັດເມື່ອເຂົາເຈົ້າເລີ່ມເຮັດນານາປີ. ໃນລະດູຝົນ, ເມື່ອມີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຫ້ວຍ ແລະ ນາເຂົ້າກັນ, ປາເຊັ່ນ: ປາເຂັງ (9) ເຂົ້າໄປໃນນາເຂົ້າ. ຫຼຸມ ແມ່ນເຮັດໂດຍການຂຸດຂຸມເລິກ 4-5 ແມັດຢູ່ໃນນາ, ສ່ວນທາງເທິງເປັນຮູບວົງກົມ (4). ຫຼັງຈາກຂຸດຕື່ມອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ, ກະດານໄມ້ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃສ່ດ້ານຂ້າງເພື່ອປະກອບເປັນໂຄງສ້າງສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ແຂງແກ່ນ (5). ງ່າ ແລະ ທ່ອນໄມ້ໄຜ່ຖືກວາງໄວ້ໃນ ຫຼຸມ ເພື່ອເຮັດບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງປາ. ເນື່ອງຈາກວ່າບາງຄັ້ງປາຖືກຄົນອື່ນລັກໄປ, ຫຼຸມຈື່ງໄດ້ຖືກປິດໄວ້ດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ແລະວັດສະດຸອື່ນໆ ເພື່ອເຊື່ອງ ຫຼຸມໄວ້ເປັນຢ່າງດີ (6).

ຊາວບ້ານໄດ້ຈັບປາເປັນບາງຄັ້ງຄາວດ້ວຍຕາໜ່າງ, ເມື່ອເເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ (7), ແຕ່ນໍ້າໄດ້ລະບາຍອອກຈາກຫຼຸມຫຼັງຈາກການເກັບກ່ຽວເຂົ້າໃນທ້າຍເດືອນທັນວາຫາເດືອນມັງກອນ (8) ໃນປະຕິທິນລາວ. ປາເປັນແຫຼ່ງໂປຣຕີນທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ບໍ່ມີແມ່ນໍ້າໃຫຍ່ ຫຼື ບຶງຢູ່ໃກ້(9).

 

The Oy people now grow rice in paddy fields (1), but they used to farm swidden fields in mountainous areas. Their rice sickle has a unique round shape (2). At the time, sheets made from synthetic fibers had already become common, but large mats of woven bamboo were still being used to dry unhulled rice (3).

Lum pa (“hole fish”) is a method of fish farming that the Oy people started to do when they began paddy rice cultivation. In the rainy season, when creeks and paddy fields are connected, fish such as the climbing perch (9) enter the paddy field. The lum is made by digging a hole 4-5m deep in the paddy field, the upper part being circular (4). After digging a little more, wooden boards are set up against the sides to form a solid square structure (5). Branches and pieces of bamboo are placed in the lum to make hiding places for the fish. Since the fish are sometimes stolen, the hole is covered with bamboo and other materials to hide the lum carefully (6).

Fish are caught with a net from time to time, when needed (7), but the water is drained from the lum after the rice harvest from the end of December to January (8) in the lunar calendar. The fish are an important source of protein in areas where there are no large rivers or marshes nearby (9). 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page