top of page

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ: ໝາກບົກ

ສະຖານທີ່: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ປີ: ເດືອນ ທັນວາ 2011

 

Non-Timber Forest Products: Mak Bok

Place:Savannakhet

Year: December 2011ຜູ້ຊາຍສູງອາຍຸຄົນໜຶ່ງໄດ້ແກະແກ່ນ ໝາກບົກ ຢ່າງງຽບໆ. ເມື່ອເຮົາແກະເປືອກອອກ, ທາງໃນມີແກ່ນຄ້າຍຄືກັບແກ່ນໝາກອັນມອນ, ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວລົດຊາດກໍ່ຄືກັບໝາກອັນມອນ. ບາງຄັ້ງເຫັນມີຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ. ແນວນັ້ນໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຣາໄປສນາມຄິດວ່າວຽກນີ້ເປັນວຽກທີ່ຫຼາຍເກີນໄປທີ່ຈະເຮັດຄົນດຽວ.

ໝາກບົກມີເນື້ອດ້ານນອກທີ່ໜາຫຼາຍ. ງົວມັກໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກພວກມັນກິນແລ້ວເນື້ອຈະຖືກຍ່ອຍ ແລະ ໝາກແຂງກໍ່ຈະຖືກຂັບຖ່າຍອອກມາ. ປະຊາຊົນເກັບໝາກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້. ທາງນອກຂອງມັນຄ້າຍຄືກັບໝາກ ໂອນິກືລືມິ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ(Juglans mandshurica var. sachalinensis), ໝາກບົກ, ເມັດທີ່ກິນໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ໝາກອັນມອນປ່າ” ໃນພາສາອັງກິດ.


 

An elderly man was silently shelling a pile of bok nuts. When you crack open the shell, inside is a flat almond-like seed, which actually tastes like an almond. These are sometimes sold in the local market.

Even so, I thought it was a mind-boggling amount of work to do alone.

The bok nut has very thick flesh on the outside. Cows like this nut, and after they have eaten it, the flesh is digested and the hard nut is excreted. The people collect these nuts.

The outside of the nut looks similar to the Japanese onigurumi (Juglans mandshurica var. sachalinensis). Mak bok, the edible seed, is called “wild almond” in English. 

ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page