top of page

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຕະຫຼາດ

ສະຖານທີ່ : ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ປີ : ເດືອນ ສິງຫາ 2005

 

Non-Timber Forest Products and Markets

Place:Savannakhet

Year : August 2005ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖ່າຍໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງ. ຜູ້ຍິງໄດ້ເກັບໜໍ່ໄມ້ຈາກປ່າ.ໃນລະດູຝົນ, ຕະຫຼາດໜໍ່ໄມ້ໄດ້ພຸ່ງຂຶ້ນຕາມທາງ. ຕະຫຼາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອຊາວບ້ານເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ຫຼາຍປະເພດ. ຈີ່ຫຼໍ່, ເຫັດ, ຫອຍ ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເວລານັ້ນແມ່ນຖືກເກັບເອົາມາຂາຍ. ໃບເຕີຍກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ຂ້າງທົ່ງນາໃກ້ກັບຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງຫຍັງເລີຍ. ໃບເຕີຍໃຊ້ເພື່ອໃສ່ສີຂອງຫວານປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ເປັນສີຂຽວ ຫຼື ເພື່ອເພີ່ມລົດຊາດ.

 

These photos were taken while on the road. The women have collected bamboo shoots from the forest. In the rainy season, bamboo shoot markets sprang up along the road. These small markets appeared when many kinds of forest products could be collected. Crickets, mushrooms, river snails, and so on, whatever was plentiful at that time was being sold. Pandanus was growing beside a paddy field nearby the impromptu market. It is used to color sweets green or to add flavor.


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page