top of page

ການປູກປ່າອຸດສາຫະກຳ: ສວນຢາງພາລາ

ປີ : ເສັ້ນທາງເລກ 13 (ໃຕ້) 2006, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື 2008-2011

 

Industrial Afforestation: Rubber Plantation

Year : Route 13 (South) 2006, Phuvong District, Attapeu 2008-2011
ຢູ່ໃນລາວ, ຈໍານວນການປູກຢາງພາລາທໍາມະຊາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປະມານປີ 2006 ເນື່ອງຈາກການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ.

ພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖ່າຍໃນເດືອນມີນາ 2006 ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປທາງໃຕ້ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13 (1-3). ຢູ່ບາງບ່ອນ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຕັດລົງ ແລະ ຈູດເພື່ອເຮັດສວນປູກ. ບ່ອນທີ່ປູກຕົ້ນຢາງແລ້ວ, ມີເຫງົ້າໄມ້ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ແລະ ສາມາດເຫັນປ່າໄມ້ຢູ່ທາງເບື້ອງຫຼັງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສວນປູກດັ່ງກ່າວເຄີຍເປັນປ່າດົງມາກ່ອນ (4).

ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບການກໍ່ສ້າງສະໜາມກິລາເອຊຽນເກມຄັ້ງທຳອິດຢູ່ລາວໃນປີ 2009, ບໍລິສັດຫວຽດນາມ Hoang Anh Gia Lai (HAGL) ໄດ້ຮັບອະນຸມັດພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງໃນການປູກໄມ້ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື. ປະມານປີ 2008, ການປູກຢາງພາລາເລີ່ມແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ແຂວງອັດຕະປື (5-8). ມີຫຼາຍບ່ອນສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກຕັດ (9). ບາງບ້ານກໍ່ຍັງຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍແລະ ສະຖານທີ່ຈະຍົກຍ້າຍໄປກໍ່ໄດ້ມີການກະກຽມ (10). ເບ້ຍຢາງໄດ້ຖືກນໍາມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປູກຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ (11-13). ຢູ່ໃກ້ກັບສວນປູກ, ໄດ້ເຫັນປ້າຍບອກວ່າຈະມີການກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມ HAGL (14).

 

In Laos, the number of natural rubber plantations has been increasing since around 2006 due to foreign investment.

These scenes were taken in March 2006 while traveling south on Route 13 (1-3). In a number of places, large trees had been cut down and set on fire to create plantations. Where rubber trees have already been planted, stumps remain and forests can be seen in the background, showing that the plantation was originally a forest (4).

In exchange for the construction of a stadium for the first Southeast Asian Games in Laos in 2009, a Vietnamese company Hoang Anh Gia Lai (HAGL) secured a vast area for plantations in Attapeu Province. Around 2008, rubber plantations began to spread in Attapeu (5-8). There were many places where it was obvious that the forest had been clear cut (9). Some villages were also forced to relocate, and relocation sites were prepared (10). Rubber seedlings were brought in from Vietnam and grown locally (11-13). Near the plantations, signs were seen suggesting the construction of an HAGL hotel (14).
 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page