top of page

ຊິງຊັ່ງເກົ່າ

ສະຖານທີ່ : ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ປີ : 2008

 

Old Scales

Place:Champasak

Year : 2008ປະຈຸບັນ, ຊິງຊັ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບອັນທີ່ເຫັນຢູ່ໃນຮູບນີ້ແມ່ນມີທົ່ວໄປ (1), ແຕ່ກ່ອນ, ຊີງຄືດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນຮູບ (2) ໄດ້ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຊັ່ງນໍ້າໜັກປາ ແລະ ເຄື່ອງອື່ນໆ (3).


 

Currently, scales like this one shown in the picture are common (1), but previously, scales like these shown in photo (2) were used to weigh fish and other articles (3). 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page