top of page

ການລົງທຶນດ້ານການກະສິກໍາ: ອ້ອຍ

ສະຖານທີ່ : ແຂວງ ອັດຕະປື

ປີ : 2011-2012

 

Agricultural Investment: Sugar Cane

Place:Attapeu

Year : 2011-2012
ພູມສັນຖານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢູ່ໃນແຂວງອັດຕະປືອັນເນື່ອງມາຈາກໂຄງການພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດຫວຽດນາມ.

ການສ້າງເຂດກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ສໍາລັບການປູກອ້ອຍໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ປະມານປີ 2011 (1-3), ແລະໂຮງງານຜະລິດນໍ້າຕານກໍ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ຄືກັນ (4-5). ໂຮງງານໄດ້ສ້າງສໍາເລັດໃນປີ 2013.

ຕົ້ນໄມ້ຖືກຕັດລົງເພື່ອປູກອ້ອຍ (6). ທີ່ດິນທີ່ຖືກກໍານົດໃຫ້ເປັນສວນປູກກວມເອົາທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງຊາວບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງ. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ພໍໃຈກັບການຊົດເຊີຍ. ຊາວບ້ານບາງຄົນໄດ້ຕັນເສັ້ນທາງການກະສິກໍາເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກັນບໍລິສັດ ພັດທະນາທີ່ດິນກ່ອນທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ. ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແບບນີ້, ເດັກນ້ອຍມີບາງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າລົມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ (7).

 

The landscape and environment have changed dramatically in Attapeu Province due to development projects by Vietnamese companies.

The construction of a large-scale farm for sugarcane production began from around 2011 (1-3), and a sugar factory was also being constructed (4-5). The factory was completed in 2013.

Trees were felled to plant sugarcane (6). The land designated as a plantation included the farmland of some of the residents. I heard that quite a few residents were dissatisfied with the compensation. Some villagers blocked agricultural roads to prevent the company from developing land before an agreement had been reached. Even in a place like this, the children found something to talk happily about (7).


 ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page