top of page

ປີໜື່ງຂອງການເຮັດໄຮ່

ສະຖານທີ່ : ເມືອງ ປາກແບງ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

 

A Year of a Swidden Field

Place:Pakbeng District, Oudomxay
ສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດທົ່ງນາ, ເຂົ້າທີ່ເກັບກ່ຽວຈາກໄຮ່ແມ່ນເປັນອາຫານຫຼັກທີ່ສໍາຄັນ. ໃນຄໍາສຸພາສິດຂອງ "ຄົນພູດອຍ", ຂະມຸ "ການເຮັດໄຮ່ແມ່ນເພື່ອກິນເຂົ້າ, ກິນເຂົ້າໝາຍເຖິງທຸກຢ່າງສໍາລັບພວກເຮົາ, ແລະ ເມື່ອຂາດເຂົ້າກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຂາດທຸກຢ່າງ."

ໃນເດືອນມັງກອນ, ກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນລະດູການປູກຝັງໃໝ່, ພ້າ ແລະ ຂວານແມ່ນໄດ້ກະກຽມ. ຊ່າງຕີເຫຼັກຊາວຂະມຸທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ສຽງຕີເຫຼັກແມ່ນດັງກ້ອງທົ່ວບ້ານໃນໄລຍະນີ້. ປະມານເດືອນກຸມພາ, ດິນທີ່ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການເກັບກ່ຽວໄດ້ອຸດົມສົມບູນແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ປັດໃຈຕ່າງເຊັ່ນ: ດິນ, ອາຍຸຂອງປ່າໄມ້, ແລະ ປະສົບການໃນອະດີດ. ຈາກນັ້ນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍໄດ້ຖືກຖາງໃຫ້ແປນ.

ກ່ອນຕັດຕົ້ນໄມ້, ຊົນເຜົ່າຂະມຸອະທິຖານຫາເຈົ້າປ່າ ແລະ ເພື່ອຂໍຄະມາເພິ່ນ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດແລ້ວ, ຜູ້ຊາຍຈຶ່ງຕັດຕົ້ນໄມ້ດ້ວຍຂວານ ແລະ ຜູ້ຍິງໄດ້ຕັດໄມ້ ແລະ ຫຍ້າອອກດ້ວຍກ່ຽວ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ເກັບນໍ້າ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮົ່ມແມ່ນຈົ່ງປະໄວ້. ຫຼັງຈາກທີ່ຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຕັດລົງແລ້ວ, ພໍຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງຈຶ່ງຈູດເຜົາກ່ອນລະດູຝົນ. ຊາວບ້ານກ່າວວ່າການຈູດຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ຕັດ ແລະ ກໍາຈັດເຊື້ອພະຍາດອອກຈາກດິນ, ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ. ເມື່ອລະດູຝົນມາຮອດ, ກໍ່ສັກເຂົ້າ. ວຽກນີ້ຕ້ອງການແຮງງານຫຼາຍ ໂດຍຊາວບ້ານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຜູ້ຊາຍເອົາໄມ້ຍາວສັກເພື່ອເຮັດຂຸມ, ແລະ ຜູ້ຍິງຫວ່ານເຂົ້າໄປໃນຂຸມ. ແມ່ຍິງເລືອກ ແລະ ຫວ່ານປະເພດເຂົ້າທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບສະພາບການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດິນ, ແສງແດດ ແລະ ຄວາມຄ້ອຍຊັນໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆ. ຜັກປະເພດຕ່າງໆ, ສາລີ, ຜັກທີ່ເປັນຫົວ ແລະ ໝາກຖົ່ວກໍ່ໄດ້ປູກເຊັ່ນກັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈົນເຖິງລະດູເກັບກ່ຽວ, ໜຶ່ງໃນໜ້າວຽກທີ່ໜັກທີ່ສຸດຂອງການເຮັດໄຮ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດແມ່ນການເສຍຫຍ້າ. ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນທັນວາເປັນໄລຍະເວລາການເກັບກ່ຽວເຂົ້າທີ່ສຸກເຫຼືອງ.

ຄຳ ບັນຍາຍຮູບ


1. ໄຮ່ທີ່ຈູດໃນເດືອນມີນາ. (2004)

2. ໃນເດືອນມີນາ, ຊ່າງຕີເຫຼັກປະຈໍາບ້ານໄດ້ກະກຽມພ້າສໍາລັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການບຸກເບີກພື້ນທີ່. (2008. ບ້ານລອງເຊັງ)

3. ໄລຍະການເສຍຫຍ້າໃນເດືອນກໍລະກົດ. ວຽກໜັກທີ່ສຸດສຳລັບຊາວບ້ານໃນການເຮັດໄຮ່. (2008, ບ້ານຈອມພົນນ້ອຍ)

4. ສີຂຽວງາມຂອງຕົ້ນເຂົ້າອ່ອນໃນເດືອນກໍລະກົດ (2007)

5. ການເສຍຫຍ້າໃນເດືອນຕຸລາ.

6. ລະດູເກັບກ່ຽວໃນເດືອນພະຈິກ. ປະຊາຊົນຊົນເຜົ່າຂະມຸ, ແທນທີ່ຈະກ່ຽວຮວງເຂົ້າ, ພັດຮູດເອົາແຕ່ເມັດເຂົ້າດ້ວຍມືເປົ່າຂອງເຂົາເຈົ້າ. (2007, ບ້ານຈອມພົນນ້ອຍ)

7. ເດືອນພະຈິກເປັນລະດູເກັບກ່ຽວ. (2006, ບ້ານພູຮ່ອງເທິງ)

8. ຮວງເຂົ້າສຸກລໍຖ້າການເກັບກ່ຽວໃນເດືອນພະຈິກ. (ເດືອນພະຈິກ 2006)

9. ຟັດເຂົ້າໃນເດືອນພະຈິກ.

10. ອຸປະກອນ ສໍາລັບປ້ອງກັນນົກ ບໍ່ໃຫ້ມາທໍາລາຍ.

 

For people living in mountainous areas, where it is difficult to construct paddy fields, rice harvested from swidden fields is an important staple food. In the proverb of the “mountain people,” the Khum, “To cultivate swidden fields is to eat rice, to eat rice means everything to us, and not having enough rice means there is a lack of everything.”

In January, before the start of the new farming season, sickles and axes are prepared. Khum men are skillful blacksmiths, and the sound of hammers striking blades echoes throughout the village during this period. Around February, land that can be expected to give an abundant harvest is selected based on factors such as the soil, age of the forest, and past experience. Trees and undergrowth are then cleared to open up fields. Before cutting down trees, the Khum pray to the spirit owners of the forest and ask for forgiveness. Having been granted this permission, men cut down trees with axes and women clear bushes and grasses with sickles. Large trees that store water and provide shade are left standing. After the trees are cut down, the field is sufficiently dried out and then burned before the rainy season. It is said that burning clears the remaining vegetation and eradicates pathogens from the soil, making the soil fertile. When the rainy season comes, rice seed is sown. This requires a large amount of labor and is done by villagers working together. A man strikes the soil with a long stick to make a hole, and women sow the rice into the hole. Women choose and sow the type of rice that is best suited to conditions such as soil, sunlight and slope in different parts of the field. Various kinds of vegetables, maize, root vegetables and beans are also planted. From then until the harvest, one of the most tedious tasks of swidden farming that needs to be carried out is weeding. November to December is the period when the ripe golden ears of rice are harvested.

Photo captions


1. Swidden fields are burned in March. (2004)

2. In March, village blacksmiths prepare sickles for use in clearing fields. (2008. Longseng Village)

3. The weeding period in July. The hardest part of the work for villagers in the swidden fields. (2008, Chomlennoi Village)

4. The beautiful green of the young rice plants in July (2007)

5. Weeding in October.

6. The harvest season in November. The Khum people, rather than cutting off the ears of rice, harvest the seeds only by scraping them off the ears with their hands. (2007, Chomlennoi Village)

7. November is the season of the harvest. (2006, Pohongtun Village)

8. Ripe ears of rice awaiting the harvest in November. (November 2006)

9. Threshing rice in November.

10. A device for preventing bird damage.

 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page