top of page

ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາໃນແມ່ນ້ໍາ

ສະຖານທີ່: ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ປີ : 2006

 

Using River Water

Place:Pakson District, Champasak

Year : 2006(ແມ່ນໍ້າ) ເຊກະຕາມເປັນແມ່ນໍ້ານ້ອຍ. ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ແມ່ນໍ້າເພື່ອເອົານໍ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ແຕ່ແຜນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນກໍ່ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້. ຊີວິດປະຈຳວັນຢູ່ຕາມລໍາແມ່ນໍ້ານ້ອຍເປັນສິ່ງທີ່ເຄີຍເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປຢູ່ໃນລາວ, ແຕ່ດ້ວຍການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ພວມຂະຫຍາຍຫຼາຍ, ມົນລະພິດທາງນໍ້າແລະ ຄວາມຂຸ່ນຂອງນໍ້າໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາໃນບາງພື້ນທີ່ ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.


 

The Xe Katam River is a small river. The people use the river for the water they need in their daily lives, but a plan to construct a dam also emerged here. Daily life along small rivers was once a common sight in Laos, but as the introduction of dams and plantations advances, water pollution and turbidity are becoming serious issues.

ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page