top of page

ພື້ນທີ່ຫາປາ ແລະ ທົ່ງນາທີ່ຫາຍໄປ

ສະຖານທີ່ : ເທດສະບານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປີ : ເດືອນທັນວາ 2013

 

Vanished Fishing Grounds and Fields

Place:Vientiane Municipality

Year : December 2013
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດລາວ, ແມ່ນໍ້າຂອງໄຫຼລຽບຕາມໃຈກາງຕົວເມືອງ. ປະຊາຊົນໄດ້ຫາປາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕຶກຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງໃນປະຈຸບັນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຫ້ເຫັນອີກແລ້ວ. ໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ້ງ, ພື້ນທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າ ເພື່ອໃຊ້ ແຫ.

ທົ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ມິການປູກຜົນລະປູກຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນໍ້າ, ຜັກ ແລະ ສາລີໄດ້ປູກຢູ່ທີ່ແຄມຂອງ.

ປະຈຸບັນນີ້ແຄມຂອງໄດ້ມີການກໍ່ກັນເຈື່ອນ ແລະ ປ່ຽນເປັນສວນສາທາລະນະ. ການຫາປາໃນແມ່ນໍ້າ, ສິດທີການຫາປາຕາມປະເພນີມັກຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນທີ່ມີ. ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນເວລານັ້ນ, ເຄື່ອງມືຫາປາຈໍານວນຫຼາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ ຈັ່ນ ໄດ້ຖືກວາງໃສ່ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ. ພວກເຣາບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດເພາະວ່າພວກເຣາບໍ່ເຫັນເຈົ້າຂອງແລະບໍ່ສາມາດລົມກັບເຂົາເຈົ້າໄດ້. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ປະຊາຊົນບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍສໍາລັບການສູນເສຍສິດທິໃນການຫາປາຕາມປະເພນີເມື່ອການມີພັດທະນາເກີດຂຶ້ນ. ໃຜກໍສົງໄສວ່າກໍລະນີໃນພື້ນທີ່ການຫາປາທີ່ສະແດງໃນຮູບເຫຼົ່ານິ້ເປັນແນວໃດ.

 

In Vientiane, the capital of Laos, the Mekong River runs along the center of the town. People were fishing out in front of the current Mekong River Commission building, but that is no longer to be seen. Especially in the dry season, platforms were set up in the river for casting nets. Large fields were cultivated along the river, vegetables and corn being grown there.

The riverbank is now being consolidated with revetements and transformed into a park. In river fishing, customary fishing rights were often established in places where large fishing gear was set. In Vientiane at that time, a large number of the kind of fishing gear called jun were also placed on the riverbank. We don't know the details because we didn't see the owners and were not able to talk to them. In many cases, people were not eligible for compensation for the loss of customary fishing rights when development took place. One wonders what the case was in the fishing grounds shown in these photos.
 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page