top of page

ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊກະໝານ

ສະຖານທີ່ : ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

ປີ : 2012

 

Construction Site of the Xekaman Dam

Place:Sanamxay District, Attapeu

Year : 2012
ເຂື່ອນເຊກະໝານທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ພາບຂອງແມ່ນໍ້າເຊກະໝານ.

 

The Xekaman Dam under construction and scenes of the Xekaman River.

 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page